Junior Researcher / Junior Navorser

Location
South Africa
Posted
Oct 05, 2016
Closes
Oct 19, 2016
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Sentrum vir Navorsing oor Evaluasie, Wetenskap en Tegnologie (SENWET)

Junior Navorser

(Verw. LSW20/350/0916)

SENWET se navorsingsprofiel bestaan uit die volgende temas: 

 • Die aard van wetenskap en tegnologie met 'n spesifieke fokus op wetenskapsbeleid kwessies in Suid-Afrika en Afrika,
 • Die aard en stand van kennisproduksie in die hoër onderwys sektor in Suid-Afrika en geselekteerde universiteite in Afrika;
 • Die metodologie en sosiologie van wetenskap,
 • Die aard van monitering- en evaluasiestudies.

 Besoek die SENWET webwerf www0.sun.ac.za/crest vir meer inligting.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Centre for Research on Evaluation, Science and Technology (CREST)

Junior Researcher

(Ref. LSW20/350/0916)

 CREST's Research Portfolio covers the following broad areas:

 • The nature of science and technology with specific focus on science policy issues in South Africa and on the African continent;
 • The nature and state of knowledge production in the higher education sector in South Africa and selected African universities;
 • The methodology and sociology of science;
 • The nature of monitoring and evaluation studies.

 For more information visit the CREST website www0.sun.ac.za/crest

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Die uitvoering van navorsing in een of meer van die SENWET navorsingstemas.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • Conducting research in one or more of the CREST research areas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • `n M-graad in Sosiale Wetenskappe;
 • Bewese navorsingservaring;
 • Uitmuntende mondelinge en geskrewe kommunikasievaardighede;
 • Die vermoë om goeie menseverhoudinge te handhaaf en binne spanverband saam te werk;
 • Verbintenis tot navorsing in Wetenskap & Tegnologie Studies.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • A Masters degree in Social Sciences;
 • Proven research ability;
 • Excellent communication and writing skills;
 • Ability to maintain good interpersonal relations and to work in a team;
 • Commitment to a research career in Science & Technology Studies.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bewese vaardigheid in navorsingspublikasies.

---------------------------------------------------------------------------------------

 • Demonstrated competency in research publishing.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#LI-POST

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

Doen aanlyn aansoek deur op die "Apply Now" skakel te kliek.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en kontakbesonderhede van ten minste twee referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Aansoekers moet hulle referente versoek om teen die sluitingsdatum vertroulike verslae direk aan die volgende adres te rig:  Die Bestuurder:  Personeelvoorsiening & Beplanning, Universiteit Stellenbosch, Privaatsak X1, Matieland 7602;  e-pos: sun-e-hr@sun.ac.za;  faks: 021 808 2484.

Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word.

Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win.

Indien u nie binne ses weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

---------------------------------------------------------------------------------------

Similar jobs

Similar jobs