Senior Administratiewe Beampte (Verw. TGB13/040/0218) / Senior Administrative Officer (Ref. TGB13/0

Location
South Africa
Posted
Feb 02, 2018
Closes
Feb 15, 2018
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Job Title: Senior Administratiewe Beampte (Verw. TGB13/040/0218) / Senior Administrative Officer (Ref. TGB13/040/0218

)Location/Area Organization/Organisasie Family Clinical Fesearch Unit (FAMCRU)

Department Description

Departement Pediatrie en KindergesondheidFAMCRUSenior Administratiewe Beampte(Posvlak 9.1)(Verw. TGB13/040/0218)  

Department of Paediatrics and Child HealthFAMCRU

Senior Administrative Officer (Job level 9.1)(Ref. TGB13/040/0218)

Duties

 • Verskaf algemene administratiewe ondersteuning aan die "Family Clinical Research Unit" (FAMCRU);
 • Assesseer werksprestasie in beroepsklasse;
 • Adviseer en bestuur inisiatiewe om werksprestasie te verbeter;
 • Datavaslegging op die Universiteit Stellenbosch (US) se salarisbetaalrol;
 • Datavaslegging op die US se betaalrolle;
 • Konsultasie en advies ten opsigte van die US se beleide en prosedures;
 • Konsultasie, advies en opleiding in diverse betalings, D20's en verlof;
 • Deelname in werwingsonderhoude vir steundienspersoneel as verteenwoordiger van Menslike Hulpbronne;
 • Aanstelling van geskikte personeel by FAMCRU;
 • Voorbereiding van aanstellingsdokumentasie;
 • Oriëntering van nuut aangestelde personeel;
 • Salaris administrasie;
 • Opleiding van personeel ten opsigte van aangeleenthede wat verwant is aan Menslike Hulpbronne, soos leierskap, etiek en bestuursadministrasie;
 • Prestasiebestuur administrasie;
 • Werknemende beplanning om strategiese doelwitte te bereik.·        

 

 • Providing general administrative support to the Family Clinical Research Unit (FAMCRU);
 •  Assessing work performance in occupational classes;
 •  Advising and managing initiatives to improve work performance;
 • Data capturing on the Stellenbosch University (US) salary payroll;
 • Data capturing on SU payrolls;
 • Consulting and advising regarding SU's policies and procedures;
 • Consulting, advising and training regarding diverse payments, D20's and leave;
 • Participating in recruitment interviews for support staff as HR representative;
 • Appointing suitable personnel at FAMCRU;
 • Preparing appointment documentation;
 • Managing orientation of newly appointed personnel;
 • Salary administration;
 • Training personnel with regards to HRrelated issues like leadership, ethics, and management administration;
 • Performance management administration;
 • Workforce planning to meet strategic objectives.

 

Job Requirements/Pos Vereistes·       

 • Tersiêre kwalifikasie in Menslike Hulpbronne, of `n verwante veld;
 • Vyf jaar ervaring in Menslike Hulpbronne;
 • Ervaring van datavaslegging;
 • Kennis van Menslike Hulpbronbeleide, riglyne en prosesse;
 • Ervaring van bevoegdheidsgebaseerde onderhoudvoering;
 • Sterk administratiewe vaardighede met die vermoë om onder druk te funksioneer en `n groot werkslading binne `n beperkte tyd te hanteer;
 • `n Hoë mate van akkuraatheid;
 • `n Sterk kliënte ingesteldheid;
 • Goeie interpersoonlike vaardighede en die vermoë om konflik te hanteer;
 • Die vermoë om effektief binne spanverband te funksioneer;
 • Die vermoë om vertroulikheid te handhaaf;
 • Voldoende kennis van SuidAfrikaanse arbeidsreg.·    

 

 •  Tertiary qualification in Human Resources, or a related field;
 • Five years' experience in the field of Human Resources;

 

 • Data capturing experience;
 • Knowledge of Human Resources policies, procedures, guidelines and processes;
 • Experience in competency based interviews;
 • Strong administrative skills with the necessary ability to excel under pressure and to handle a large volume of work within time constraints;
 • A high degree of accuracy;
 • A strong client orientation;
 • Good interpersonal skills and the ability to handle conflict;
 • The ability to function effectively within a team;
 • Ability to maintain confidentiality;
 • Adequate knowledge of South Africa's labour laws.

Recommendation

Kennis van en ervaring in betaalrolle;

Ervaring in konflik hantering;

Ervaring in die vaslegging van salarisse en verlof.·        

 

Knowledge and experience of payrolls;

 • Experience in conflict management;
 • Experience in capturing of salaries and leave.

 

How To Apply

Te Doen Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe. Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie. U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en eposadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik. Doen aanlyn aansoek deur op die "Apply button" skakel te kliek. Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win. Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment. Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and email address of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Apply online by via the button below. The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates. Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

 

Enquiries/NavraeNavrae oor posinhoud:

Mnr George Fourie by 021 938 6382 Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Afdeling Menslike Hulpbronne, Tygerbergkampus by 021 938 9636

 

Enquiries regarding job content:

Mr George Fourie on 021 938 6382

 

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Division, Tygerberg Campus on 021 938 9636

 

Currency: ZAR

Commencement Date 01 Apr 2018

Closing Date 15Feb 2018

Similar jobs

Similar jobs