Division for Social Impact Administrative Officer/ Afdeling Sosiale Impak

Location
South Africa
Posted
Feb 06, 2018
Closes
Feb 14, 2018
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Job Title: Division for Social Impact / Afdeling Sosiale ImpakLocation/AreaOrganization/OrganisasieAdministrative Officer A1 / Administratiewe Beampte A1

Department Description

Division for Social Impact Administrative Officer A1(Twoyear fulltime fixedterm Contract with benefits) (Ref. ASI/017/0118) The role of the Division for Social Impact (DSI) furthers the imperative of Social Impact across the institution by creating a conducive environment to enhance societal interaction and facilitate impact.

The Division facilitates, supports, and enables SU Faculties and Support Services to develop initiatives and programmes across the core functions (Teaching & Learning and Research) of the University that engage a wide range of communities, while fostering and maintaining institutional partnerships with a wide variety of stakeholders.

The Division manages an institutional electronic platform that facilitates interface between the different stakeholders called the Social Impact Platform.

This position provides support to the Manager:

Knowledge Information Systems.  

Afdeling Sosiale Impak Administratiewe Beampte A1(Tweejaar voltydse vastetermynkontrak met voordele) (Verw. ASI/017/0118) Die rol van die Afdeling vir Sosiale Impak (ASI) bevorder die noodsaaklikheid van sosiale impak oor die instelling deur 'n gunstige omgewing te skep om samelewings interaksie te bevorder en impak te fasiliteer. Die Afdeling fasiliteer, ondersteun en stel die US Fakulteite en Ondersteuningsdienste in staat om projekte en programme te ontwikkel vir die sleutelfunksies (Onderrig & Leer en Navorsing) van die Universiteit wat skakel met 'n wye reeks gemeenskappe terwyl institusionele verhoudings met 'n wye verskeidenheid belanghebbendes onderhou en bevorder word. Die Afdeling bestuur ‘n elektroniese platform genoem die Sosiale Impak Platform wat interaksie tussen belanghebbers fasiliteer. Hierdie pos verskaf ondersteuning aan die Bestuurder: Kennis inligtingsisteme.    

Duties

 • Bestuur van dagboeke;
 • Tref van reis en verblyfreëlings;
 • Ondersteun die voorbereiding van geleenthede saam met die geleentheidsbestuurder;
 • Ondersteun die Bestuurder: Kennisinligtingstelsels met die identifisering van opvolgareas om omvattende dekking van die Universiteit Stellenbosch (US) se Sosiale Impak(SI)inisiatiewe te verseker;
 • Skakel en volg op met SIbelanghebbendes rakende die volledigheid van hul inisiatief rekords;
 • Voer gehaltebeheer/redigeringsfunksie van inisiatiefrekords uit om akkuraatheid en volledigheid te verseker;
 • Profileer SIstories op 'n interessanteen toeganklike wyse op die platform;
 • Verseker dat die platform bygewerk, toepaslik en gebruikersvriendelik is;
 • Doen verslag oor webontleding;
 • Doen verslag oor Twitterontleding;
 • Hulpverlening met die bestuur van die SharePointplatform;
 • Identifiseer en rapporteer enige foute of probleme op die stelsel;
 • Hulpverlening met die ontwikkeling van die vennoot en studenteoplossings van die platform;
 • Hulpverlening met belanghebbendes se betrokkenheid rakende die stelsels se gebruikervereistes;
 • Hulpverlening met die sakeontledingsproses;
 • Hulpverlening met gebruikeraanvaarding en toetsing van die stelsel;
 • Hulpverlening met gebruik van die stelsel;
 • Hulpverlening met profilering van SIaktiwiteite, geleenthede en inisiatiewe op die Sosiale Impakkennisplatform, Twitter en interne en eksterne gedrukte en ander media;
 • Skakel met Korporatiewe Bemarking om te verseker dat SIgeleenthede en stories genoegsaam gedek en berig word;
 • Verleen hulp om reklamehandelsmerkitems vir die Afdeling Sosiale Impak (ASI) te vind. Profileer verskillende inisiatiewe op die SIplatform;
 • Vind nuusstories op die hoofUS en alle fakulteitswebtuistes wat op SI van toepassing is;
 • Vind die US se SIstories wat in eksterne media gepubliseer is;
 • Twiet die US se SInuusstories;
 • Twiet die US se SIstories in die eksterne media;
 • Hertwiet SIstories van toepaslike rekeninge wat gevolg word;
 • Hulpverlening met bemarking van spesifieke befondsingsgeleenthede;
 • Opstelling van elektroniese uitnodigings;
 • Hulpverlening met die kommunikasie en bemarking van die geleentheid;
 • Dien as sekretaris by die simposium;
 • Hulpverlening met die opstel van die simposiumverslag;
 • Hulpverlening met die opstel van die SIjaarverslag, simposiumverslag en SI@USpublikasie;
 • Werk ASIbeleidsdokumente, notules en beelde op die SISharePointruimte by;
 • Stel kwartaalikse SInuusbrief saam;
 • Samestelling van die ASI se jaarkalender;
 • Lewer die ASIgeleenthede en datums in vir die US se almanakBied ondersteuning aan die Bestuurder: Kennisinligtingstelsels wanneer versoek;
 • Bied ondersteuning aan die Direkteur: Sosiale Impak wanneer versoek;
 • Hanteer RSVP’s rakende portefeuljeforumvergaderings. 

 

Managing diaries;

 • Making travel and accommodation arrangements;
 • Assisting with preparations for events in collaboration with event manager;
 • Supporting the Manager: Knowledge Information Systems with identifying areas for follow up to ensure comprehensive coverage of Stellenbosch University (SU)’s Social Impact (SI)initiatives;
 • Liaising and following up with SI stakeholders about the completeness of their initiative records;
 • Performing a quality control / editing function of initiative records to ensure accuracy and completeness;
 • Profileing identified SI stories in an interesting, accessible way on the platform;
 • Ensuring the platform is up to date, relevant and easy to use;
 • Reporting on Web analytics;
 • Reporting on Twitter analytics;
 • Assisting with the maintenance of the SharePoint platform;
 • Identifying and reporting any errors or bugs on the system;
 • Assisting with the development of the partner and student solutions of the platform;
 • Assisting with the stakeholder engagement regarding user requirements of the systems;
 • Assisting with the business analysis process;
 • Assisting with user acceptance and testing of the system;
 • Assisting with user uptake of the system.Support for Social Impact Marketing & CommunicationAssisting with profiling SI activities, events & initiatives on the Social Impact Knowledge Platform (SIKP), Twitter, internal and external print and other media;
 • Liaising with Corporate Marketing to ensure that SI events and stories are adequately covered and reported on;
 • Assisting with sourcing promotional branding items for the Division for Social Impact (DSI);
 • Pulling news stories from main SU and all faculty sites which are relevant to SI;
 • Sourcing news stories about SU SI stories published in external media;
 • Tweeting SU SI news stories;
 • Tweeting SU SI external media stories;
 • Retweeting SI stories from relevant accounts which are followed;
 • Assisting with advertising specific funding opportunities when they become available;
 • Compiling an electronic invitation;
 • Assisting with the communications and marketing of the event;
 • Scribing at the symposium;
 • Assisting with compiling the symposium report;
 • Assisting with the production of SIAnnual Report, Symposium Report & SI@SU publication;
 • Updating DSI Policy documents, minutes of meetings and images on the SI SharePoint space;
 • Compiling an SI quarterly newsletter;
 • Compiling the annual calendar for the DSI;
 • Submitting the DSI events and dates for the SU almanac;
 • Providing support to the Manager: Knowledge Information Systems where requested;
 • Providing support to the Director: Social Impact where requested;
 • Dealing with RSVPs relating to portfolio forum meetings. 

 

Job Requirements/Pos VereistesDriejaar tersiêre kwalifikasie;

 • Drie jaar bewese SharePointervaring;
 • Bewese ervaring met inligtingstelsels, insluitende digitalemediabemarking;
 • Uitstekende kommunikasievaardighede;
 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede;
 • Vermoë om verskeie take te verrig terwyl aandag aan detail gegee word;
 • Vermoë om onder druk te werk. 

 

 • A threeyear tertiary qualification;
 • Three years’ confirmed SharePoint experience;
 • Confirmed information systems experience, including digital media marketing;
 • Excellent communication skills;
 • Excellent collaborate interpersonal skills;
 • Ability to multitask while paying attention to detail;
 • Ability to work under pressure. 

 

Recommendation

 • 'n Nagraadse kwalifikasie;
 • Ervaring in 'n universiteitskonteks;
 • Ervaring van digitale stelsels in 'n universiteitsomgewing;
 • Ervaring in die konteks van gemeenskapsinteraksie in die hoëronderwys.  

A postgraduate qualification;

Experience in a university context;

Experience of university digital systems;

Experience in a higher education community engagement context.

How To Apply

Te Doen#LIPOST Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie. U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en eposadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Doen aanlyn aansoek deur op die "Apply button below" skakel te kliek. Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win. Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups. The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and email address of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post. Apply via the Apply online button below.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates. Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.    

Enquiries/NavraeNavrae oor posinhoud:  Me Chanel Klink by 021 808 9611 of chanelk@sun.ac.za Navrae oor vergoeding/voordele asook tegniese ondersteuning met die elektroniese aansoekproses: Menslike Hulpbronne Kliëntedienssentrum by 021 808 2753   

Enquiries regarding job content: Ms Chanel Klink on 021 808 9611 or at chanelk@sun.ac.za 

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753  

Currency ZAR

Commencement Date 01 Mar2018

Closing Date 14 Feb 2018

Similar jobs

Similar jobs