Senior System Administrator / Senior Stelseladministrateur

Location
South Africa
Posted
Jun 13, 2018
Closes
Jun 22, 2018
Organization Type
University and College
Hours
Full Time
Information Technology Division 

Senior System Administrator: Linux and HPC(Ref. IT/195/0618)

The incumbent will form part of a team responsible for administrating and developing various systems within the Information Technology environment.  This is a dynamic environment where skills can be developed and tasks are assigned as the need changes. At present there are opportunities within the Linux and HPC environments.

Please note that the level of appointment and remuneration will be negotiated in line with experience.

Duties/PligteInstallering, daaglikse instandhouding en monitering van rekenaarstelsels en bedieners by die Universiteit Stellenbosch. (Hierdie pos kan van tyd tot tyd na-uurse stelselonderhoud verg).

Installation, daily maintenance and monitoring of computer systems and servers at Stellenbosch University. (This position may from time to time require after hours system maintenance.)

 

Job Requirements/Pos Vereistes

 • Nasionale Senior sertifikaat wat ten minste aan Diploma vereistes voldoen;
 • 'n Graad /diploma met drie jaar toepaslike ervaring, 'n toepaslike IT sertifikaat met ses jaar toepaslike ervaring, of agt jaar toepaslike ervaring;
 • Reeds 'n Stelseladministrateur wat daagliks met bediener programmatuur werk;
 • Goeie kennis van Linux as bedryfstelsel;
 • Relevante Linux of HPC stelseladministrasie ervaring;
 • Die vermoë om innoverend probleme te kan oplos;
 • Bewese analitiese vaardighede;
 • ’n Hoë vlak van akkuraatheid;
 • Goeie mondelinge en geskrewe kommunikasievaardighede in Afrikaans of Engels;
 • Die vermoë om in 'n spanverband asook selfstandig te werk;
 • Uitstekende interpersoonlike verhoudinge;
 • Die vermoë om leiding te kan neem in sy/haar kennisveld;
 • Die vermoë om kennis aan kollegas te kan oordra.

 

Kandidate kan aan aanleg, psigometriese en vaardigheidstoetse onderwerp word.

(Dit sal van die suksesvolle kandidaat verwag word om hom/haar met die US-gedragskode vir stelseladministrateurs te vereenselwig deur die ondertekening daarvan.)

 

 • National Senior Certificate meeting Diploma pass requirements;
 • A degree/diploma with three years’ relevant experience, or a relevant IT certificate with six years’ relevant experience, or eight years’ relevant experience;
 • Already a System Administrator working with server software;
 • Sound knowledge of Linux as operating system;
 • Relevant Linux or HPC system administration experience;
 • The ability to solve problems innovatively;
 • Proven analytical skills;
 • A high level of accuracy;
 • Sound verbal and written communication skills in Afrikaans or English;
 • The ability to work both in a team as well as independently;
 • Outstanding interpersonal relations;
 • The ability to take the lead in field of expertise;
 • The ability to transfer knowledge to peers.

 

Candidates may be subjected to aptitude, psychometric and proficiency tests.

(The successful candidate will be required to accept and sign the SU-system administrator code of conduct.)

 

Recommendation/Aanbeveling

 • Enige ander IT verwante industrie-kwalifikasies;
 • Enige IT verwante graad of diploma;
 • Ervaring met die ontwikkeling en ontfouting van Linux “scripts”;Ervaring in die gebruik en administrasie van 'n HPC.
 • Any other IT related industry qualifications;

 

 • Any IT related degree or diploma;
 • Experienced in creating and debugging Linux Scripts;
 • Experience with the use and administration of an HPC.

 

How To Apply/Hoe Om Aansoek Te Doen

#LI-POST 

Die Universiteit hanteer alle aansoeke in terme van sy Diensbillikheidsplan wat erkenning verleen aan die behoefte om die demografiese samestelling van die personeelkorps te diversifiseer, veral met die oog op die aanstelling van geskikte kandidate uit die aangewese groepe.

Die Universiteit behou die reg voor om nie 'n aanstelling te maak nie.

U aansoek moet vergesel wees van 'n volledige curriculum vitae (insluitend die name en e-posadres van ten minste drie referente), en moet die Universiteit voor of op die sluitingsdatum van die advertensie bereik.

Doen aanlyn aansoek deur op die "Apply Button" skakel te kliek. Kandidate kan moontlik aan gepaste psigometriese toetsing en ander keuringsinstrumente onderwerp word. Die Universiteit behou die reg voor om kwalifikasies na te gaan en agtergrondinligting oor alle kandidate in te win. Indien u nie binne vier weke na die sluitingsdatum van hierdie advertensie van die Universiteit verneem nie, aanvaar asseblief dat u aansoek onsuksesvol was.

The University will consider all applications in terms of its Employment Equity Plan, which acknowledges the need to diversify the demographic composition of the staff corps, especially with regard to the appointment of suitable candidates from the designated groups.

The University reserves the right not to make an appointment.

Your application, comprising a comprehensive curriculum vitae (including the names and e-mail address of at least three referees), must reach the University before or on the closing date of the advertised post.

Apply online by using the "Apply Button below".

Candidates may be subjected to appropriate psychometric testing and other selection instruments.

The University reserves the right to investigate qualifications and conduct background checks on all candidates.Should no feedback be received from the University within four weeks of the closing date, kindly accept that your application did not succeed.

 

Enquiries regarding job content: Mr. APC Nieuwoudt on 021 808 4288, or at apcn@sun.ac.za

Enquiries regarding remuneration/benefits as well as technical assistance with the electronic application process: Human Resources Client Service Centre on 021 808 2753

Similar jobs

Similar jobs